preloader
A box of Sun-Maid raisins beside a brown-bag lunch

Brugervilkår

Velkommen til vores websted www.sunmaid.se. Sun-Maid Growers of California (nedenstående kaldet ”Sun-Maid”) driver dette websted som en service for deres kunder. Ved at benytte dette websted (nedenstående kaldet “webstedet”) giver du dit samtykke til at følge og være bundet af nedenstående brugerbetingelser. Gennemlæs omhyggeligt nedenstående betingelser. Hvis du ikke godkender disse betingelser, må du ikke benytte dette websted eller dets produkter eller serviceydelser.

Sun-Maids policy vedrørende personlige oplysninger:

Sun-Maid påtager sig at opretholde integriteten og sikkerheden omkring alle informationer om dig, som du afgiver til Sun-Maid, eller som vi indsamler fra dig via din anvendelse af webstedet. Vi indsamler og anvender sådanne oplysninger i overensstemmelse med Sun-Maids integritetspolicy, som du bør gennemlæse. Ved at anvende dette websted giver du dit samtykke til, at dine informationer anvendes i overensstemmelse med vores policy vedrørende personlige oplysninger og bekræfter, at alle oplysninger, som du afgiver til os er rigtige.

 

AFTALE

1.

Godkendelse af aftalen

I denne aftale henviser termerne “vi”, “os”, “vores” og “virksomheden” til Sun-Maid og dennes overtagende selskaber, partnere, nærtstående virksomheder og ombud. “Du” henviser til dig som bruger af dette websted. Du giver dit samtykke til de betingelser, der angives i disse brugerbetingelser (“aftalen”) med hensyn til vores websted. Denne aftale og vores integritetspolicy udgør den fuldstændige og eneste aftale mellem os og dig og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, fremstillinger, garantier og overenskomster med hensyn til webstedet eller det indhold, de produkter eller serviceydelser, der leveres af eller via webstedet og indholdet i denne aftale. Denne aftale kan når som helst ændres af os. Sådanne ændringer vil blive meddelt på webstedet i rimelig tid, før de træder i kraft. Den seneste aftale vil blive publiceret på webstedet, og du bør gennemlæse denne aftale, før du anvender webstedet. Ved at benytte webstedet giver du dit samtykke til at være bundet af betingelserne i den senest publicerede aftale.

Denne aftale er publiceret den 10/01/2022.

2.

Ophavsret og varemærker

Indholdet, organisationen, illustrationerne, designet, kompileringen, den magnetiske eller digital konvertering og andre spørgsmål vedrørende webstedet er beskyttet af relevant amerikansk og international ophavsret, varemærkerettigheder og anden ejendomsret (inklusive blandt andet immaterielle rettigheder). “SUN-MAID” og andre mærker er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sun-Maid. Øvrige produkter, virksomhedsnavne og andet indhold, der vises på webstedet, kan være varemærker eller ophavsretter, som tilhører tredjepart. Enkelte dokumenter på denne server kan være omfattet af forskellige ophavsretlige betingelser, som er angivet i de pågældende dokumenter. Du må ikke kopiere, sprede, anvende eller publicere sådant indhold eller nogen del af webstedet med undtagelse af det, der tillades i henhold til denne aftale. Du har ingen ejendomsret til noget indhold, nogen dokumenter eller andet materiale, der vises på webstedet. Selv om Sun-Maid publicerer informationer eller materiale på webstedet, er det ikke ensbetydende med, at de pågældende rettigheder med hensyn til informationen eller materialet har ophørt at gælde.

3.

Begrænset udnyttelsesret

Visning, udskrivning eller hentning af indhold, illustrationer, formularer eller dokumenter fra webstedet giver dig kun en begrænset, ikke-eksklusiv licens, som kun er beregnet til dit personlige brug, ikke til publicering, spredning, videregivelse, underlicensering, salg, udvikling af derivative værker eller anden anvendelse. Alle meddelelser om varemærker, ophavsret og ejerrettigheder skal efterlades uberørte. Ingen del af indholdet, formularerne eller dokumenterne må gengives i nogen form eller inkluderes i noget andet elektronisk eller mekanisk informationssøgningssystem end til dit personlige brug (men ikke til salg eller udbredelse).

4.

Redigering, sletning og ændring

Vi forbeholder os ret til når som helst og uden varsel efter eget frit valg at redigere eller slette dokumenter, informationer eller andet indhold, der vises på webstedet.

5.

Indsendelse af indhold

Indsendelse af indhold (uanset form):
Hvis du indsender indhold eller kreative opslag, idéer, notater, billeder, koncepter eller andre informationer (herefter kaldet “indholdet”), udgør dette indhold Sun-Maids ejendom. Intet indhold vil være omfattet af tavshedspligt fra Sun-Maids side, og Sun-Maid kan ikke holdes ansvarlig for eventuel anvendelse eller offentliggørelse af eventuelt indhold. Du garanterer og bekræfter hermed, at du har alle de nødvendige rettigheder med hensyn til det indhold, du indsender, og at indholdet hverken krænker tredjeparts ejerrettigheder eller andre rettigheder eller indeholder informationer, som er ærekrænkende, bedrageriske eller på anden vis ulovlige. Desuden bekræfter du, at du afstår fra alle eventuelle immaterielle rettigheder til det indhold, som du indsender. (I Danmark indbefatter immaterielle rettigheder, at ophavsmanden til et værk har ret til at blive angivet som ophavsmand til et værk, og at ophavsmanden har ret til at forhindre, at værket ændres.) Uden begrænsning af ovenstående skal Sun-Maid anses som eneindehaver af alle nu kendte eller senere eksisterende rettigheder til sådant indhold, uanset form og skal have ret til uindskrænket udnyttelse af indholdet til et hvilket som helst formål, kommercielt eller andet, uden kompensation til den, som har indsendt indholdet. Sun-Maid understøtter ikke og har ingen kontrol over indhold, som andre indsender til webstedet. Indhold, som indsendes til webstedet, granskes ikke altid af Sun-Maid før publicering og afspejler ikke nødvendigvis Sun-Maids synspunkter eller policyer. Sun-Maid giver ingen garantier, hverken direkte eller underforståede, med hensyn til indhold, som andre indsender til webstedet eller rigtigheden af dette eller af noget andet indhold eller materiale på webstedet. Sun-Maid forbeholder sig dog ret til uden forudgående meddelelse at hindre dig i at indsende indhold til webstedet og at redigere, ændre og/eller fjerne indhold, uanset årsagen hertil.

Samtykke til at kontakte dig:
Ved at anvende webstedet, indsende en forespørgsel eller en anden anmodning om information giver du dit samtykke til, at vi (eller om nødvendigt tredjepart) på din anmodning kontakter dig via telefon, e-mail eller på anden vis. Samtykket tilsidesætter alle eventuelle anmodninger, som du tidligere har fremsat om ikke at blive kontaktet af Sun-Maid eller eventuelt tidligere registrering, som du har foretaget af hemmeligt telefonnummer eller adresse. Hvis du forlanger eller beder om informationer via www.sunmaid.se, eller hvis du kontakter Sun-Maid via e-mail, brev, fastnettelefon eller mobiltelefon (direkte eller indirekte), indebærer din anmodning om telefonkontakt eller anden kontakt en tilsidesættelse af tidligere anmodninger om ikke at blive kontaktet i henhold til ovenstående, hvilket fritager Sun-Maid for ansvar for en sådan kontakt i henhold til national lovgivning, inklusive national lovgivning til gennemførelse af 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor.

6.

Erstatning

Du giver dit samtykke til at forsvare og kompensere Sun-Maid samt til at holde Sun-Maid, inklusive deres nærtstående selskaber og deres respektive ledelser, chefer, medarbejdere og klienter (herefter kaldet ”nærtstående parter”), skadesløse for alle eventuelle krav og retslige foranstaltninger samt tab, ansvar og erstatningskrav, omkostninger og udgifter (inklusive rimelige honorarer og omkostninger til juridiske repræsentanter), som resultat af eller som måtte opstå i forbindelse med, a) at materiale, som du publicerer eller på noget anden måde leverer, krænker en anden persons ophavsret, varemærke, firmahemmelighed, mønsterbeskyttelse, patent eller anden immateriel rettighed, eller indebærer bagtalelse af en person eller krænker dennes rettigheder ved kommerciel anvendelse af dennes navn og/eller billede eller ret til integritet; b) eventuelle urigtige fremstillinger, som du foretager i forbindelse med din anvendelse af webstedet; c) at du ikke følger bestemmelserne og betingelserne i denne aftale; og d) krav vedrørende ansvar, tab, skadeserstatning og/eller udgifter som er et resultat af eller hører sammen med din adgang til og anvendelse af webstedet, inklusive informationer som du har fået via webstedet. Uagtet det ovenstående angivne forbeholder Sun-Maid sig ret til for egen regning at overtage hele forsvaret for og kontrollen af eventuelle sager, som du ellers kan blive erstatningspligtig for, og i så fald påtager du dig at samarbejde fuldstændigt med det forsvar, der repræsenterer Sun-Maid.

7.

Ingen overdragelsesmulighed

Din ret til anvendelse af webstedet kan ikke overdrages. Eventuelle sikkerhedskoder eller rettigheder, som du har fået for at få informationer eller dokumenter. kan ikke overdrages.

8.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

Informationer på dette websted kan indeholde tekniske eller typografiske fejl. Informationerne kan ændres eller opdateres uden varsel. Sun-Maid kan også når som helst og uden varsel forbedre og/eller ændre de produkter og/eller serviceydelser, der beskrives i informationerne. Adgangen til vores websted gives midlertidigt, og vi kan ikke holdes ansvarlige, dersom webstedet af en eller anden grund på et tidspunkt ikke skulle være tilgængeligt. Om nødvendigt kan vi lukke for adgangen til webstedet eller lukke det ned på ubestemt tid.

INFORMATIONER FRA ELLER VIA WEBSTEDET LEVERES I EKSISTERENDE OG TILGÆNGELIG STAND. I DEN UDSTRÆKNING, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING FRASKRIVER SUN-MAID SIG ALLE DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER (INKLUSIVE BLANDT ANDET FRASKRIVELSE FRA ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL). DE INFORMATIONER OG TJENESTEYDELSER, DER GØRES TILGÆNGELIGE VIA WEBSTEDET, KAN INDEHOLDE BUGS, FEJL, PROBLEMER ELLER ANDRE BEGRÆNSNINGER. SUN-MAID OG DERES NÆRTSTÅENDE PARTNERE KAN IKKE PÅ NOGEN MÅDE HOLDES ANSVARLIGE FOR DIN ANVENDELSE AF SÅDANNE INFORMATIONER ELLER SÅDANNE TJENESTEYDELSER. SPECIELT KAN VI IKKE HOLDES ANSVARLIGE VED MANGLENDE FULDFØRELSE AF SERVICEYDELSER PGA. FORCE MAJEURE. SOM EN BEGRÆNSNING KAN VI OG VORES NÆRTSTÅENDE PARTNERE IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR INDIREKTE, SÆRLIGE ELLER UTILSIGTEDE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE SKADESERSTATNING FOR ØKONOMISK TAB, TAB AF GEVINST, RETSTVISTER ELLER LIGNENDE), UANSET OM DE SKYLDES AFTALEBRUD, BRUD MOD GARANTIEN, STRAFBARE HANDLINGER (INKLUSIVE FORSØMMELSE), PRODUKTANSVAR ELLER ANDET, SELV OM VI ER BLEVET UNDERRETTET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER. DEN FRASKRIVELSE, DER ER ANGIVET OVENSTÅENDE, ER EN GRUNDLÆGGENDE DEL I AF AFTALEN MELLEM SUN-MAID OG DIG. DETTE WEBSTED OG NFORMATIONERNE VILLE IKKE KUNNE OPRETHOLDES UDEN SÅDANNE BEGRÆNSNINGER. DE RÅD ELLER INFORMATIONER, SOM DU FÅR – ENTEN MUNDTLIGT ELLER SKRIFTLIG – FRA WEBSTEDET, UDGØR ALDRIG NOGEN ANSVARSFORPLIGTELSE, FREMSTILLING ELLER GARANTI, SOM IKKE UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I DENNE AFTALE.
VI KAN IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SKADER, DER FORÅRSAGES AF VIRUS PÅ WEBSTEDET. VI KAN IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN FORM FOR UFORUDSETE ELLER SÆRLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE TAB AF FORTJENESTE), DER MÅTTE OPSTÅ VED ANVENDELSEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT ANVENDE VORES WEBSTED. SUN-MAID HAR INTET ANSVAR FOR OG GARANTERER INTET VEDRØRENDE ANVENDELSEN AF ELLER RESULTATET AF ANVENDELSEN AF MATERIALET PÅ DETTE WEBSTED MED HENSYN TIL RIGTIGHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER ANDET. VORES ANSVARSFORPLIGTELSE OVER FOR DIG VIL UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER HØJST SVARE TIL DEN INDKØBSPRIS, SOM DU BETALER, I PÅKOMMENDE TILFÆLDE, FOR DE VARER, SERVICEYDELSER OG/ELLER DE INFORMATIONER, SOM LEVERES I DE TRE (3) MÅNEDER, DER GÅR FORUD FOR DEN HANDLING ELLER DEN MANGEL, DER FORÅRSAGEDE SKADEN.

Dette påvirker ikke vores ansvar for dødsfald eller personskade, der måtte opstå på grund af vores skødesløshed og heller ikke vores ansvar for bedragerisk misvisende informationer eller misvisende informationer med hensyn til grundlæggende oplysninger og heller ikke andet ansvar, som vi ikke kan fraskrive os eller begrænse i henhold til relevant lovgivning.

9.

Mindreårige

Hvis du har givet dit samtykke til at lade dit mindreårige barn eller et barn, som du er formynder for (en “mindreårig”) anvende dette websted, godkender du, at du alene vil blive pålagt ansvaret for a) den mindreåriges adfærd på Internet; b) at overvåge den mindreåriges adgang til og anvendelse af webstedet og c) følgerne af den mindreåriges eventuelle anvendelse af webstedet.

10.

Tjenesteydelser fra tredjepart

Vi giver adgang til eller markedsfører kommercielle websteder fra tredjepart (“detailhandlere”), hvor du kan købe visse varer og tjenesteydelser. Du er bevidst om, at vi ikke står bag eller kontrollerer de produkter og tjenesteydelser, som detailhandlerne tilbyder. Detailhandlerne har ansvaret for samtlige aspekter med hensyn til ordrebehandling, levering, fakturering og kundeservice. Vi deltager ikke i de forretningsaftaler, som du og detailhandlerne indgår. DU GIVER DIT SAMTYKKE TIL, AT ANVENDELSEN AF SÅDANNE DETAILHANDLER SKER PÅ EGEN RISIKO OG UDEN, AT VI PÅ NOGEN MÅDE KAN HOLDES ANSVARLIGE, HVERKEN DIREKTE, INDIREKTE ELLER PÅ ANDEN VIS, INKLUSIVE GARANTIER VEDRØRENDE, TITEL, EGNETHED TIL SÆRLIGE FORMÅL, SALGBARHED ELLER IKKE-INDTRÆNGEN. VI KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE (DIREKTE ELLER INDIREKTE) SKADER, DER MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED FORRETNINGSAFTALER MELLEM DIG OG DETAILHANDLERE ELLER FOR NOGEN ANDRE INFORMATIONER, DER MÅTE FOREKOMME PÅ DETAILHANDLERES WEBSTEDER ELLER NOGET ANDET WEBSTED, SOM IKKE ER KNYTTET TIL VORES WEBSTED.
Inkludering af annoncer fra tredjepart på webstedet indebærer ikke nogen anbefaling, godkendelse eller garanti fra Sun-Maids side med hensyn til kvaliteten af de varer/serviceydelser, der markedsføres, eller nogen andre egenskaber eller kvaliteter hvad angår detailhandleren eller dennes varer/serviceydelser. Du giver udtrykkeligt dit samtykke til ikke at stole på nogen påstande, der anføres på dette websted med hensyn til kvaliteten af de varer/serviceydelser, der markedsføres. I den udstrækning, det ønskes, skal du foretage alle rimelige efterforskninger, der kræves angående kvaliteten, tilstrækkeligheden, lovligheden, egnetheden og egenskaberne ved detailhandlerens varer/serviceydelser mht. opfyldelse af dine behov. Detailhandleren har ingen beføjelser til at binde Sun-Maid på nogen som helst måde til spørgsmål vedrørende blandt andet garantier, tilstrækkeligheden af varer og andre anliggender.

11.

Tredjeparts handelspolicyer

Samtlige regler, policyer (inklusive integritetspolicyer) og driftsrutiner som detailhandlere anvender, vil gælde for dig, mens du besøger sådanne websteder. Vi tager ikke ansvaret for informationer, som detailhandleren giver. Vi og detailhandlerne er fritstående leverandører, og ingen af parterne har ret til at foretage præsentationer eller påtage sig forpligtelser på den andens vegne.

12.

Betalinger

Hvis du køber noget af os, bekræfter og garanterer du, at 1) alle kreditoplysninger, som du afgiver, er korrekte og fuldstændige; 2) alle omkostninger, som du påtager dig, vil blive indløst af din kreditkortvirksomhed; og at 3) du vil betale de omkostninger, du påtager dig ud fra de angivne priser inklusive relevante skatter og afgifter.

13.

Links til andre websteder

Webstedet indeholder links til andre websteder. Vi påtager os ikke ansvar for indhold, rigtighed eller de synspunkter, der udtrykkes på sådanne websteder og sådanne websteders rigtighed eller fuldstændighed undersøges, overvåges og kontrolleres ikke af os. Inkludering af et link fra vores websted til et andet websted indebærer ikke, at vi godkender eller støtter det websted, der linkes til. Hvis du beslutter dig for at forlade vores websted og besøge et websted fra tredjepart, sker det på egen risiko.

14.

Policy om krænkelse af ophavsret

Sun-Maid forbeholder sig retten, men ikke forpligtelsen til at opsige din tilladelse til at anvende webstedet, dersom virksomheden på eget initiativ konstaterer, at du deltager i en aktivitet, som krænker en tredjeparts ophavsret, hvilket omfatter påståede handlinger for første gang eller gentagne krænkelser, uanset om materialet eller aktiviteten i sidste ende anses som en overtrædelse eller ikke. Sun-Maid tilpasser sig efter og blander sig ikke i almindelige tekniske foranstaltninger, som indehavere af ophavsrettigheder træffer for at beskytte deres materiale.
Sun-Maid har oprettet rutiner for modtagelse af skriftlige meddelelser om påståede krænkelser af ophavsretten og for behandling af sådanne påstande. Det ombud, der er udpeget til at modtage meddelelser om krænkelser af ophavsretten, er:

Pr post:

Corporate Secretary

Sun-Maid Growers of California

13525 S. Bethel Avenue

Kingsburg, CA 93631-9232

USA

Pr telefon:

1 (559) 896-8000

Pr e-post:

copyright@sunmaid.com

Desuden skal alle skriftlige meddelelser vedrørende nedsættende kommentarer eller andre aktiviteter, som krænker en tredjeparts rettighed, uanset om det vedrører en ophavsret, et patent, et varemærke eller en anden rettighed, sendes til ovennævnte udpegede ombud. Meddelelserne skal indeholde alle oplysninger som følger:

a)

En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person, som har behørighed til at repræsentere 1) den der har en eneret, som påstås at være blevet krænket eller 2) den person som bagtales.

b)

Oplysning om det ophavsretlige værk, som påstås at være blevet gjort til genstand for krænkelse, eller, dersom flere ophavsretligt beskyttede værker på et enkelt websted dækkes af en enkelt meddelelse, en repræsentativ liste over alle værker på dette websted. Det samme gælder for andre typer materialer, som krænker rettigheder, en liste over sådant materiale.

c)

Oplysning om det materiale, som anses at være krænkende, som er genstand for krænkelsen, eller som anses at være nedsættende og som skal fjernes, eller hvortil adgang skal blokeres, samt informationer, der anses som tilstrækkelige til at gøre det muligt for os at finde materialet.

d)

Tilstrækkelige informationer til at gøre det muligt at kontakte dig, så som adresse, telefonnummer og/eller e-mailadresse.

e)

En redegørelse for, at du har god grund til at formode, at anvendelsen af materialet på den måde, som klagen gælder, ikke tillades af indehaveren af ophavsretten eller anden indehaver af ophavsret, dennes ombud eller af lovgivningen.

f)

En redegørelse for, at informationerne i meddelelsen er rigtige, og at du sværger på, at du har ret til at repræsentere en indehaver af en eneret, som er gjort til genstand for en påstået krænkelse, eller at du repræsenterer en person, som bagtales.

15.

Informationer og pressemeddelelser

Webstedet kan komme til at indeholde informationer og pressemeddelelser om os. Selv om vi på datoen for oprettelse af informationerne mente, at disse informationer var rigtige, fraskriver vi os enhver forpligtelse til at opdatere disse informationer eller eventuelle pressemeddelelser. Informationer om andre virksomheder end vores egen i pressemeddelelserne eller på andet sted fremsættes og understøttes ikke af os.

16.

Fraskrivelsesklausul vedrørende medicinsk rådgivning og anden rådgivning

Informationer og andet materiale, som publiceres på dette websted er ikke beregnet som rådgivning. Vi fraskriver os derfor ethvert ansvar, som måtte opstå, dersom du eller en anden besøgende på webstedet eller en, der kan blive informeret om indhold på dette websted, forlader dig/sig på en sådan rådgivning.
Webstedet giver ikke medicinsk rådgivning eller nogen anden form for sundhedsrådgivning, diagnoser eller behandling. Webstedet og dets serviceydelser, inklusive ovenstående informationer, leveres kun i informationsøjemed og er ikke en erstatning for professionel medicinsk rådgivning, undersøgelser, diagnose eller behandling. Bed altid din læge eller en anden kvalificeret sundhedsperson om råd, før du indleder eller ændrer et nyt træningsprogram eller ændrer din livsstil eller ændrer en eksisterende behandling. Vent ikke med at søge behandling og se ikke bort fra medicinsk rådgivning baseret på informationerne på dette websted. Medicinsk information ændres hurtigt, og selv om Sun-Maid og de, der leverer indholdet af webstedet anstrenger sig for at opdatere webstedets indhold, kan visse informationer være forældede.

17.

Opsigelse

Sun-Maid eller du kan når som helst opsige denne aftale.

18.

Jurisdiktion og relevant lovgivning

Med mindre andet er angivet, er alt materiale på Sun-Maids websted alene beregnet til information om Sun-Maid. Sun-Maid kontrollerer og driver dette websted fra sit hovedkontor i Kingsburg, Californien, USA og fremsætter ingen påstand om, at dette materiale er egnet eller tilgængeligt til brug andre steder end Danmark. Hvis du benytter dette websted fra andre steder, er du ansvarlig for at følge relevante lokale love.
I den udstrækning, det er tilladt i relevant lovgivning, reguleres og tolkes denne aftale i henhold til lovgivningen i Californien, USA, uagtet eventuelle principper om konfliktende love. Eventuelle konflikter, som måtte opstå med grundlag i indholdet af denne aftale, vil de blive løst ved de føderale eller statslige domstole i Fresno County, Californien. Dersom en del af disse betingelser skulle være ulovlige eller ikke gennemførlige, vil den del blive bedømt som udskiftelig og vil ikke påvirke gyldigheden og gennemførligheden af nogen af de resterende bestemmelser. Eventuelle beviser for at dette websted er blevet anvendt til ulovlige formål, vil blive overdraget til politimyndigheden.

19.

Eksportkontrol og øvrige internationale informationer

Dersom intet andet angives, præsenteres materialet på dette websted alene med det formål at levere informationer om og for at markedsføre Sun-Maids websted og produkter, der er tilgængelige i Danmark. Sun-Maid kan ikke garantere, at materialet på dette websted er egnet eller tilgængeligt til anvendelse uden for Danmark. De der vælger at gå ind på dette websted uden for Danmark, gør det på eget initiativ og bærer selv ansvaret for at følge lokale love, dersom og i den udstrækning lokale love er gældende. De informationer, som Sun-Maid publicerer på Internet, kan indeholde henvisninger eller krydsreferencer til produkter, programmer eller serviceydelser fra Sun-Maid, som ikke er offentliggjort eller ikke er tilgængelige i dit land.

Endvidere er software fra dette websted genstand for amerikanske og internationale eksportkontroller. Ingen software fra webstedet må downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres A) til (eller til en statsborger eller person bosat i) Cuba, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller noget andet land, mod hvis varer USA har udstedt handelsembargo eller B) til nogen på USA’s finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere eller USA’s register over bestillinger, der skal afvises eller til nogen anden forbudt part. Når du anvender webstedet, fremhæver og garanterer du, at du ikke befinder dig i, styres af, er statsborger i eller bosat i et sådant land, og at du ikke er med på en sådan liste.

20.

Øvrigt

Udover hvor det er forbudt i henhold til loven, skal alle eventuelle tvister mellem dig og Sun-Maid, som måtte opstå i tilknytning til denne aftale, endegyldigt afgøres via en hurtig behandling ved en bindende voldgiftskendelse fra American Arbitration Association inden for rammerne af dennes regler for kommercielle voldgiftskendelser. Voldgiftsdommerens/-dommernes afgørelse kan tages op ved alle domstole med behørig jurisdiktion. Voldgiftsdommeren skal være en person med alment fagkendskab til det retslige og virksomhedsrelaterede indhold i denne aftale. Voldgiftsdommeren har ikke ret til at udstede bøder eller pådømme skadeserstatning. Voldgiftsproceduren skal finde sted i Fresno County, Californien, og voldgiftsdommeren skal anvende Californiens love og relevante regler for bevisførelse. Dersom samtlige parter og voldgiftsdommeren når til enighed om dette, kan voldgiftsproceduren finde sted pr. telefon eller skriftligt. Såfremt voldgiftsdommeren ikke giver andre instrukser, må parterne, deres repræsentanter, øvrige deltagere og voldgiftsdommeren ikke afsløre, at der er forekommet en voldgiftsdom eller dens indhold og resultat. Parterne må ikke – uanset form – anlægge sag med tilknytning til parternes forpligtelser under denne aftale mod den anden part senere end et (1) år efter, at genstanden for sagen indtraf. Den vindende part har, udover andre rettigheder under denne bestemmelse, ret til erstatning for rimelige omkostninger til voldgiftssagen samt rimelige advokatomkostninger for varetagelsen af rettighederne i henhold til denne aftale. Uagtet ovenstående kan Sun-Maid søge umiddelbar erstatning, dersom du begår overtrædelse af immaterielle rettigheder i henhold til aftalen eller overtræder dine forpligtelser til hemmeligholdelse.

I det omfang noget på eller i tilknytning til webstedet strider mod eller ikke er i overensstemmelse med denne aftale, gælder aftalen. Dersom vi undlader at gøre en bestemmelse i denne aftale gældende, skal dette ikke opfattes sådan, at denne bestemmelse ikke gælder, eller at vi afstår fra retten til at denne bestemmelse gældende.